ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν. 4605/2019

Home/Uncategorized/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν. 4605/2019
astiko-dikaio-

Η προστασία της πρώτης κατοικίας παρέχεται με τον νόμο 4605/2019 μετά την υπαγωγή της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν στεγαστικά / επαγγελματικά δάνεια για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία και έτσι να προστατευτεί από το ενδεχόμενο του πλειστηριασμού. Σημαντικό σημείο της ρύθμισης αποτελεί α) η συμμετοχή του δημοσίου στην αποπληρωμή των δόσεων καθώς και β) η δυνατότητα ένταξης φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως της εμπορικής ή μη ιδιότητάς τους.

Η προσπάθεια ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεν επηρεάζει την ενδεχόμενη εκκρεμοδικία αίτησης του ν. 3869/2010, παρά μονο στην περίπτωση που επέλθει συμφωνία- σύμβαση με την πιστώτρια τράπεζα, τοτε απαιτείται πρακτικό παραίτησης από τον ανωτέρω νόμο.

Επιπλέον αφορά και δανειολήπτες που απορρίφθηκε η δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες, δίνεται η δυνατότητα προστασίας ολόκληρης της κατοικίας, με αίτηση μόνο του ενός συνιδιοκτήτη. Διευκολύνονται έτσι, συγγενείς, διαζευγμένα ζευγάρια κλπ.

Ακόμη, ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οφειλέτες που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση, κατά τρόπο ώστε να μην χρειάζεται πλέον η συνυπογραφή της αίτησης από το έτερο εν διαστάσει μέλος.

Περαιτέρω, δικαιούνται της κρατικής επιδότησης όλοι οι συνιδιοκτήτες που αιτούνται της προστασίας της κύριας κατοικίας.

Για πρώτη φορά μάλιστα, παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέχει εγγυητής μικρότερης ηλικίας σε περιπτώσεις ηλικιωμένων οφειλετών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση των δόσεων σε βάθος 25-ετίας.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από εταιρείες παροχής πιστώσεων (ανώνυμες εταιρείες που νόμιμα παρέχουν δάνεια) να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την κύρια κατοικία τους μέσω της πλατφόρμας.

Τέλος, εάν χρειαστεί κάποια αίτηση να επανυποβληθεί λόγω ελλείψεων ή σφαλμάτων, διατηρείται η προστασία της κύριας κατοικίας κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επανυποβολή.

 

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Νόμου 4605/2019.

Για να ενταχθείτε στο Νόμο θα πρέπει να είστε φυσικό πρόσωπο με εμπορική ή μη ιδιότητα και να ισχύουν σωρευτικά μεταξύ άλλων οι κάτωθι βασικές προϋποθέσεις:

  1. Να έχετε κυριότητα στο ακίνητο (δεν είναι απαραίτητο να είναι αποκλειστική και πλήρης) το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία σας και να είναι στην Ελλάδα
  2. Να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε αίτησή σας για ένταξη στο ν.3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής σας σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας σας
  3. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας σας, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τα 175.000€ (αν συμπεριληφθούν επιχειρηματικά δάνεια) και τα 250.000€ σε κάθε άλλη περίπτωση 1
  4. Το οικογενειακό σας εισόδημα κατά την τελευταία υποβολή φορολογικής δήλωσης να μην υπερβαίνει τα 12.500€. Αν είστε παντρεμένος το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500€ για τον σύζυγο και κατά 5.000€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη)
  5. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την υποβολή της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000€ ανά πιστωτή ή τις 100.000€ ανά πιστωτή αν στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια
  6. Οι οφειλές προς ρύθμιση ήταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών (90) στις 31 Δεκεμβρίου 2018 Σημειώνουμε ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο Νόμο οφειλές για τις οποίες υφίσταται εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, οφειλές που έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με το νόμο 3869/2010 ή κατά το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα ή στο πλαίσιο εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία υπαγωγής σας στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 4605/2019 για την ρύθμιση των οφειλών σας και την προστασία της κύριας κατοικίας σας.