Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Χατζημιχαήλ Κυριακή

Home/Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
7696997

Με το Νόμο (4469/2017) του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Χρεών Επιχειρήσεων, ο οφειλέτης για πρώτη φορά αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης σε µία διαδικασία διαπραγµάτευσης µε το σύνολο των πιστωτών του. Η διαδικασία είναι άρτια οργανωμένη, οριοθετημένη με σαφείς προθεσμίες σε ευδιάκριτα στάδια.

Ως δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια, σε συνεργασία με έμπειρο οικονομολόγο, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό τη στήριξη της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία της αίτησης έως την επίτευξη συμφωνίας, η οποία επικυρώνεται από το αρμόδιο Δικαστήριο. Αποτέλεσμα της επιτυχούς εξέλιξης είναι η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του επιχειρηματία- οφειλέτη.

Ο διορισμός του δικηγόρου είναι προαιρετικός, ωστόσο πρόκειται για ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία η οποία, εάν δεν τηρηθεί ορθά π.χ. λόγω μη προσκόμισης κάποιου εγγράφου ή τήρησης προθεσμίας, τότε απορρίπτεται αμετάκλητα και δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης δεύτερης αίτησης.

Το γραφείο διαθέτει άριστες υποδομές, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων και παρέχει νομικές υπηρεσίες πανελλαδικά, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Δικαίωμα ένταξης στο πεδίο εφαρμογής του νόμου έχουν τα φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχαν οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών ή οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς τους λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος τους. Περαιτέρω, για να ενταχθεί μια επιχείρηση στη διαδικασία θα πρέπει οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της να ξεπερνούν το ποσό των είκοσι (20.000,00) χιλιάδων ευρώ και να παρουσιάζει μια (1) λειτουργική κερδοφορία κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ή, στην περίπτωση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, να παρουσιάζει θετική καθαρή θέση σε μια (1) από τις τελευταίες τρεις (3) εταιρικές χρήσεις.

Η Αίτηση για την υπαγωγή στο νόμο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ο νόμος ορίζει και αφορούν στην πλήρη οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, καθώς και την οιαδήποτε μεταβολή της εντός της τελευταίας πενταετίας. Ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα ως προς τη προετοιμασία του αιτούντος για την ένταξή του στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του νόμου αποτελεί η έγγραφη πρότασή του προς τους πιστωτές του, η οποία δεν είναι άλλη από το σχέδιο ρύθμισης χρεών που προτείνει. Ο ρόλος του δικηγόρου αναδεικνύεται μείζονος σημασίας, καθότι η πρόταση ρύθμισης που θα υποβληθεί προς τους συμμετέχοντες πιστωτές επιβάλλεται να αποτελεί προϊόν στάθμισης παραγόντων και όχι μόνον οικονομικών – λογιστικών. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητος ο διορισμός έμπειρου δικηγόρου και οικονομολόγου, με σκοπό τη δυνατότητα εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου και τη στήριξη της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας.

Στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού εντάσσονται οι χρηματικές οφειλές τόσο της επιχείρησης όσο και του επιχειρηματία με πτωχευτική ικανότητα, στο βαθμό που κριθεί απαραίτητο για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 § 1, στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού εντάσσονται οι χρηματικές οφειλές προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη (Άρθρο 1 § 1 και άρθρο 2 § 1). Τα φυσικά πρόσωπα – ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς πτωχευτική ιδιότητα δεν εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Μπορούν ωστόσο να απευθυνθούν στο Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να τους παρασχεθούν λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών (άρθρο 15§21)

Ως «μεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2.500.000 ευρώ ή έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ (άρθρο 1§2 α). Ως μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται όλες οι υπόλοιπες.

Τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναστέλλονται: -Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής στη διαδικασία από το συντονιστή στους πιστωτές και για χρονικό διάστημα 70 ημερών. -Για χρονικό διάστημα έως 4 μηνών (επιπλέον των 70 ημερών) κατόπιν αίτησης του οφειλέτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του, με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη την απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.
-Από την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο αρμόδιο δικαστήριο και έως την έκδοση της απόφασης. -Από την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της για τους συμβαλλόμενους πιστωτές. -Από την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών από το αρμόδιο δικαστήριο και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της για τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές με την εξαίρεση των μικρών πιστωτών (που προστατεύονται από το νόμο, καθώς εξαιρούνται της ένταξής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό).

Εταιρεία που έχει διακόψει την επιχειρηματική της δραστηριότητα μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εάν αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανό της η αναβίωσή της πριν από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 2§3γ)

Ο νόμος δεν προβλέπει ούτε επιβάλλει κάποια ρήτρα περί υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών, στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Προκειμένου να υπάρξει έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο. Σημειώνεται ότι, οι ρυθμίσεις της σύμβασης δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Επομένως, η άποψη της πλειοψηφίας του 60% των συμμετεχόντων πιστωτών επιβάλλεται στους υπόλοιπους πιστωτές που δεν συμμετείχαν ή δεν συμβλήθηκαν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Η αίτηση της επιχείρησης περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:
1. πλήρη στοιχεία της επιχείρησης
2. κατάλογο όλων των πιστωτών της με πλήρη στοιχεία
3. την πρότασή της για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών της
4. οικονομικά στοιχεία των τριών & πέντε τελευταίων ετών
5. κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων
6. πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων
7. πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη
8. δήλωση για κάθε μεταβίβαση
9. στοιχεία κάθε συνδεδεμένου νομικού προσώπου
10. κατάλογος αμειβόμενων προσώπων
11. η αξία των ακινήτων
12. απαραίτητα πιστοποιητικά

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς