Uncategorized

Home/Uncategorized

ΝΟΜΟΣ 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».

NOMOΣ 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας».   Ο νέος νόμος της πτώχευσης περιλαμβάνει δύο στάδια :   Α. Το στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υπερχρεωμένους πολίτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες να έχουν πλέον το δικαίωμα στη «δεύτερη ευκαιρία» και την επιλογή να ρυθμίσουν έως 240 δόσεις τις οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και λοιπούς πιστωτές, προστατεύοντας παράλληλα την πρώτη τους κατοικία. Στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών,

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 9883/2019 Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: ………………. Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης: ………………. ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές ……………………… ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την ……………….., για να δικάσει τη με γενικό αριθμό κατάθεσης …………………/2018 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης  ………………/2018 αγωγή, με αντικείμενο την ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς , μεταξύ: ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ : 1.2.3. , δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Κυριακής; Χατζημιχαήλ (ΑΜΔΣΘ 10118), η οποία είχε πληρεξουσιότητα να τους εκπροσωπήσει, σύμφωνα με τις από ………………..  εξουσιοδοτήσεις, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή ενώ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΕΠΑ – ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ( ΑΙΜΟΡΟΦΙΛΙΑ)

Αριθμός απόφασης: 5420/2020 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄- ΤΡΙΜΕΛΕΣ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Ιανουαρίου 2020, με δικαστές τις ….., Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., …….. (εισηγήτρια) και ………………, Πρωτοδίκες Δ.Δ. και γραμματέα την …….., δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την προσφυγή, με αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης ΠΡ ……./14-11-2017, του …….. του………………., κατοίκου Δήμου ….Θεσσαλονίκης, οδός……, για τον οποίο παραστάθηκε, με την από 15-1-2020 δήλωση του άρθρου 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η πληρεξούσια δικηγόρος Κυριακή Χατζημιχαήλ, κατά: 1) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.),

astiko-dikaio-

Συναινετικό διαζύγιο (Ν. 4509/2017, άρθρο 22)

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες το συναινετικό διαζύγιο απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, και εφεξής ορίζεται ότι η συναινετική λύση του γάμου χωρεί μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καθορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία που ακολουθείται. Βάση για την έναρξη της νέας διαδικασίας αποτελεί η έγγραφη συμφωνία των συζύγων περί λύσεως του γάμου τους. Η συμφωνία συνάπτεται εγγράφως είτε μεταξύ των συζύγων με την παρουσία

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής που τυχόν – έχει ή θα – ασκηθεί, και σε περίπτωση μη λύσης της εκκρεμούς διαφοράς με διαμεσολάβηση, οφείλουν τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί με τους δικηγόρους τους και τον επιλεγμένο ή διορισμένο διαμεσολαβητή να συμμετέχουν αρχικά σε μια συνεδρία ενημέρωσης για το θεσμό της διαμεσολάβησης με εξατομικευμένες λεπτομέρειες ως προς τα ιδιαίτερα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Εκεί παύει η υποχρεωτικότητα και τα μέρη είναι ελεύθερα είτε να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη διαμεσολάβηση

54557

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής που τυχόν – έχει ή θα – ασκηθεί, και σε περίπτωση μη λύσης της εκκρεμούς διαφοράς με διαμεσολάβηση, οφείλουν τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί με τους δικηγόρους τους και τον επιλεγμένο ή διορισμένο διαμεσολαβητή να συμμετέχουν αρχικά σε μια συνεδρία ενημέρωσης για το θεσμό της διαμεσολάβησης με εξατομικευμένες λεπτομέρειες ως προς τα ιδιαίτερα στοιχεία της κάθε υπόθεσης. Εκεί παύει η υποχρεωτικότητα και τα μέρη είναι ελεύθερα είτε να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη διαμεσολάβηση

astiko-dikaio-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν. 4605/2019

Η προστασία της πρώτης κατοικίας παρέχεται με τον νόμο 4605/2019 μετά την υπαγωγή της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν στεγαστικά / επαγγελματικά δάνεια για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία και έτσι να προστατευτεί από το ενδεχόμενο του πλειστηριασμού. Σημαντικό σημείο της ρύθμισης αποτελεί α) η συμμετοχή του δημοσίου στην αποπληρωμή των δόσεων καθώς και β) η δυνατότητα ένταξης φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως της εμπορικής ή μη ιδιότητάς τους. Η προσπάθεια ρύθμισης μέσω της