ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Χατζημιχαήλ Κυριακή
Home/ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το γραφείο μας ενθαρρύνει τη διαμεσολάβηση και αναλαμβάνει την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με το θεσμό αυτό. Η Δικηγόρος Χατζημιχαήλ Κυριακή ως διαπιστευμένη και έμπειρη Διαμεσολαβήτρια αναλαμβάνει να χειριστεί και να διεκπεραιώσει τη διαμεσολάβηση. Το γραφείο διαθέτει άριστες υποδομές, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων και παρέχει νομικές υπηρεσίες πανελλαδικά, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του Διαμεσολαβητή, ενός τρίτου προς τα μέρη ουδέτερου προσώπου, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4640/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 190/30.11.2019) προβλέπεται ότι στην διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

ΠΡΙΝ από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του ΕΓΓΡΑΦΩΣ για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος.

Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΑΥΤΗΣ.

Οι διαφορές που υπάγονται υποχρεωτικά σε διαμεσολάβηση πριν την προσφυγή στη δικαιοσύνη Οι παρακάτω αστικές και εμπορικές διαφορές υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της μεταξύ τους διαφοράς:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ.,

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης. 2.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της παραγράφου 1 οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..

Η προσφυγή των μερών στη δικαστική μεσολάβηση δεν απαλλάσσει τα μέρη από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Η συνήθης διαδικασία της διαμεσολάβησης ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη, τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Στη συνέχεια, ακολουθούν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους και μεταφέροντας από τη μία στην άλλη πλευρά προτάσεις, πάντα, όμως, με την συναίνεσή τους. Στο τέλος της διαδικασίας ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό της διαμεσολάβησης (άρθρο 9 του νόμου 3898/2010), το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, μπορεί δε να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, αν κάποιο από τα μέρη το ζητήσει, ώστε να αποτελεί και εκτελεστό τίτλο.

Το γραφείο διαθέτει άριστες υποδομές, κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων και παρέχει νομικές υπηρεσίες πανελλαδικά, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Η Διαμεσολάβηση είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Στην Ελλάδα η Διαμεσολάβηση υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3898/2010, που μετέφερε στο εθνικό μας δίκαιο την κοινοτική Οδηγία 2008/52/ΕΚ.

Σύμφωνα με το ν. 3898/2010, ως Διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια Διαμεσολαβητή.

Στην έννοια αυτή δεν περιλαμβάνεται η απόπειρα συμβιβασμού που γίνεται από τον Ειρηνοδίκη ή το Δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 208 επ. και 233 παράγραφος 2 ΚΠολΔ

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι ο παγκοσμίως πλέον διαδεδομένος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης οικογενειακών διαφορών, o οποίος οδηγεί τα μέρη σε κοινά διαμορφωμένη και κοινά αποδεκτή συμφωνία επίλυσης. Αφορά ζευγάρια που συνδέονται με κάθε νόμιμο τρόπο (γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης), τα οποία είτε έχουν παιδιά είτε όχι, είτε βρίσκονται σε διάσταση είτε συγκατοικούν και αποφασίζουν να διακόψουν τη σχέση τους, επιλύοντας με τον πλέον σύντομο, πολιτισμένο και το λιγότερο επώδυνο τρόπο τις νομικές και τις περιουσιακές τους εκκρεμότητες.

Ο γάμος δε δύναται να λυθεί με διαμεσολάβηση, αλλά μόνο με δικαστική απόφαση. Μέσω της διαμεσολάβησης δύνανται να λυθούν όλα τα περαιτέρω ζητήματα που προκύπτουν από τη διακοπή της συμβίωσης. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, τότε αυτή υπογράφεται από όλα τα μέρη και από τους συμπαραστάτες δικηγόρους και, εφόσον τα μέρη το επιθυμούν, κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο με επιμέλεια του διαμεσολαβητή και αποκτά ισχύ δικαστικής απόφασης και εκτελεστήριο τίτλο.

Η Διαμεσολάβηση, ως διαδικασία και εξωδικαστική μέθοδος επίλυσης διαφορών, εφαρμόζεται με επιτυχία στο εξωτερικό σε διαφορές εμπορικής και αστικής φύσεως. Στη χώρα μας ο θεσμός εισήχθη το Δεκέμβριο του 2010 και βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια.

Η διαμεσολάβηση επιτυγχάνει την άμεση (εντός μιας μόλις ημέρας) επίλυση μιας διαφοράς, η οποία, σε περίπτωση που οδηγηθεί προς επίλυση στα δικαστήρια, ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια. Η διαμεσολάβηση δηλαδή έρχεται να καλύψει την ανάγκη της γρήγορης επίλυσης των διαφορών μεταξύ επιχειρηματιών, εμπόρων, εταιριών και άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, ανάγκη η οποία όλο και με μεγαλύτερη δυσχέρεια καλύπτεται από το ισχύον Δικαστηριακό μας σύστημα.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς